!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

DNA-tester

Att tänka på innan du DNA-testar din hund
Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man DNA-testar sin hund, i följande dokument finns vägledning bl a en artikel som publicerades i Hundsport Special nr 4/2013, SKKs grundregler gällande sjukdomar som kan DNA-testas samt hur dessa regler ska tolkas. Se informationen HÄR

I dagsläget (dec 2018) finns det tre olika verifierade DNA-tester för rasbundna egenskaper/sjukdomar inom Lagotto, det går därmed att testa för genen som styr övergående rasbunden valpataxi (BJFE), genen som styr storage disease (LSD) och genen som styr korthår. Samtliga av dessa gener följer en autosomal enkel recessiv nedärvningsmodell.

Nedärvning
Autosomal innebär att både hanar och tikar kan drabbas. Enkel recessiv nedärvning beskriver en nedärvningsmodell där en enda (enkel) vikande (recessiv) gen bär anlaget för egenskapen. Det innebär att individen måste ärva anlaget i dubbel uppsättning (från båda sina föräldrar) för att egenskapen ska kunna komma till uttryck (genetiskt affekterad = affected). Om individen ärver anlaget i enkel uppsättning (från sin ena förälder) är individen anlagsbärare och egenskapen ska inte kunna komma till uttryck (genetisk anlagsbärare = carrier).

För enkel recessiv nedärvning gäller, att en anlagsbärare i kombination med en fri statistiskt sett ger 50 % fria, respektive 50 % anlagsbärare, men observera att det är slumpen som avgör hur fördelningen i varje specifik kull blir. Två fria föräldrar ger endast fria avkommor. Alla avkommor till en affekterad hund blir dock, beroende av kombinationen, alltid minst anlagsbärare.

Hereditärt fri individ är en hund som med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella anlaget, dessa individer behöver normalt inte testas.


 

Övergående Rasbunden Valpataxi/Benign Familjär Juvenil Epilepsi (BFJE)

Bakgrund
I april 2008 offentliggjordes att finska forskare funnit genen för det tillfälliga tillstånd hos valpar, som vi i Sverige tidigare kallat för skak- alt vingelvalpar. Vid ett möte hösten 2009 med representanter för SLRK och expertis från SKK, fastslogs att valpataxi inte är någon allvarlig sjukdom och att beteckningen BFJE skulle ändras för att undvika sammanblandning med diagnosen epilepsi vilket olyckligtvis förekommer. Därför har SLRK, efter samråd med SKK angående benämning på anomalin, valt att sedan 2009 istället använda beteckningen Övergående Rasbunden Valpataxi.

Symptom
Symptomen visar sig oftast vid 5-9 veckors ålder och upphör vid 7-13 veckors ålder. Symptomen varierar, vissa valpar får bara någon enstaka lättare rörelsestörning medan andra kan få återkommande, kraftiga skakningar i kombination med svårigheter att resa sig. Symptomen varar normalt upp till ett par minuter och däremellan är valparna som vanligt och uppträder helt normalt. Enstaka fall har rapporterats där valpen haft kraftiga och ofta återkommande symptom och mer frekventa koordinationssvårigheter. Ytterst få fall har anmälts till SLRK sedan det första inrapporterade fallet 2001. Idag finns inga indikationer på att åkomman så snart symptomen upphört har någon betydelse för valpens/den vuxna hundens fortsatta utveckling och hälsa.

Lagotto Storage Disease (LSD)

Bakgrund
Under sensommaren 2013 fick vetskap om en svenskfödd lagotto med neurologiska symptom liknande Cerebellär Abiotrofi (CA). Hunden visade symptom genom rörelsestörningar i bakdelen samt anfall av okontaktbarhet med flackande ögonrörelser och yrsel. Behandlade veterinär var Cecilia Rohdin (specialist i neurologi). Symptomen eskalerade och hunden avlivades i oktober 2013, drygt två år gammal.

Obduktionen visade att detta inte rörde sig om CA, utan om en upplagringssjukdom (Storage Disease, numera Lagotto Storage Disease(LSD)). Fortsatt utredning gällande den genetiska bakgrunden via DNA pågår, bl.a. genom provtagning på föräldradjur och syskon. SLRK bekostade obduktionen av ovanstående hund, samt provtagning på syskon och föräldrar.

Under våren 2014 blev DNA-testet för LSD validerat. Därmed rekommenderar Avels- och Hälsokommittén, utifrån SKKs grundregler gällande allvarlig sjukdom, att avelsdjur bör DNA-testas och att bärare endast paras med fri individ. Drabbad /affekterad individ får ej användas i avel.

Symptom
Drabbade hundar utvecklar en progressiv ataxi, många ägare beskriver att deras hundar alltid varit klumpiga även innan de upplevdes som vingliga och okoordinerade. I ungefär hälften av fallen ses en episodisk nystagmus (onormala ögonrörelser) och detta var det första symptom som sågs hos vissa av de sjuka hundarna. Senare i sjukdomsskedet beskriver ägarna beteendeförändringar, nedsatt mentalt status och en del affekterade hundar visar aggressivitet. Symtomdebuten varierar kraftigt och affekterade hundar debuterar mellan 4 månader och 4 års ålder, i genomsnitt 23 månader. Hundar avlivas efter månader till år efter att symtom debuterat. (Källa: Cecilia Rohdin Neurovet)

Korthårsgenen
Det har under alla år som Lagotto funnits hänt att det fötts hundar med ett onormalt pälsanlag, detta har visat sig genom att dessa hundar saknat lockar och varit korthåriga i ansiktet, de saknar de rastypiska mustascherna.

Korthår (även kallad furnishing) är ingen sjukdom, hundarna är lika friska som sina fullpälsade syskon. Men korthår är ett diskvalificerade fel på utställning då det inte är vad rasstandarden föreskriver. 


Korthårig Lagotto

 

DNA-tester

DNA-test kan göras med blod- eller svabbprov. Används svabb ska provet tas av veterinär som kontrollerar hundens identitet. Det är också viktigt att man, om man själv har beställt hem svabbkitet, tar med sig förpackningen obruten till veterinären inför provtagning. Analys av blod/svabb görs av flera laboratorier runt om i världen, bl a av LABOKLIN i Tyskland.

Det man ska ha i åtanke är, att OM testet vid senare tillfälle kommer bli centralregistrerat hos SKK måste SKKs blankett för centralregistrering av DNA-test tas med och fyllas i av veterinär. Blanketten hittar du HÄR

LABOKLIN erbjuder 20% rabatt på singeltest för medlemmar i SLRK. Bifoga medlemsbevis på engelska tillsammans med provet. De erbjuder även kombinationstest för LSD, BFJE och korthårsgenen (furnishing), då gäller ingen medlemsrabatt.

 

Svenska Kennelklubben administrerar medlemskapet för vår räkning därför måste du vända dig till dem för erhållande av medlemsintyg.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-795 30 50 (telefontider mån-fre kl. 10-12 och kl. 13-15)
E-post: medlem@skk.se

 

Uppdaterad 2018-12-06 av Anna Wannberg

https://goo.gl/forms/bzCTF5XqQ1hY5ade2