!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lagotto Storage Disease (LSD)

 

Under sensommaren 2013 fick SLRKs Avels & Hälsokommitte vetskap om en svenskfödd lagotto med neurologiska symptom liknande Cerebellär Abiotrofi (CA). Hunden visade symptom genom rörelsestörningar i bakdelen samt anfall av okontaktbarhet med flackande ögonrörelser och yrsel. Behandlade veterinär var Cecilia Rohdin (specialist i neurologi). Symptomen eskalerade och hunden avlivades i oktober 2013, drygt två år gammal.

Obduktionen visade att detta inte rörde sig om CA, utan om en upplagringssjukdom (Storage Disease, numera Lagotto Storage Disease(LSD)). Fortsatt utredning gällande den genetiska bakgrunden via DNA pågår, bl.a. genom provtagning på föräldradjur och syskon. SLRK bekostade obduktionen av ovanstående hund, samt provtagning på syskon och föräldrar.

Symptom:

Drabbade hundar utvecklar en progressiv ataxi, många ägare beskriver att deras hundar alltid varit klumpiga även innan de upplevdes som vingliga och okoordinerade. I ungefär hälften av fallen ses en episodisk nystagmus (onormala ögonrörelser) och detta var det första symptom som sågs hos vissa av de sjuka hundarna. Senare i sjukdomsskedet beskriver ägarna beteendeförändringar, nedsatt mentalt status och en del affekterade hundar visar aggressivitet. Symtomdebuten varierar kraftigt och affekterade hundar debuterar mellan 4 månader och 4 års ålder, i genomsnitt 23 månader. Hundar avlivas efter månader till år efter att symtom debuterat. Källa: Cecilia Rohdin Neurovet

DNA test:

Under våren blev DNA-testet för LSD validerat. Därmed rekommenderar Avels- och Hälsokommittén, utifrån SKKs grundregler gällande allvarlig sjukdom, att avelsdjur bör DNA-testas och att bärare endast paras med fri individ. Drabbad /affekterad individ får ej användas i avel. Hereditärt fri individ behöver inte testas.

DNA test kan göras med blod- eller svabbprov. Används svabb ska provet tas av veterinär som kontrollerar hundens identitet. Det är också viktigt att man, om man själv har beställt hem svabbkitet, tar med sig förpackningen obruten till veterinären inför provtagning. Analys av blod/svabb görs av flera laboratorier runt om i världen, bl a av LABOKLIN i Tyskland. Det man ska ha i åtanke är, att OM testet vid senare tillfälle kommer bli centralregistrerat hos SKK måste SKKs blankett för centralregistrering av DNA-test tas med och fyllas i av veterinär. Blanketten hittar du på SKKs hemsida.

 

Kostnad för provtagning hos LABOKLIN (in moms):


(Aktuella priser 2017-04-24)
Storage Disease 59,50 euro
BFJE (JE) 59,50 euro
Furnishing 59,50 euro
Kombotest LSD+BFJE+Furnishing 105,01 euro

LABOKLIN erbjuder 20% rabatt på singeltest för medlemmar i SLRK. Bifoga medlemsbevis på engelska tillsammans med provet som rekvireras härifrån.
De erbjuder även kombinationstest för LSD, BFJE och Furnishing och då gäller ingen medlemsrabatt. Webbshop för DNA test hos LABOKLIN hittar du här. Man gör en betalning och får ett svarsmail med bigogade filer som man tar med till veterinären.

 

NYHETER GÄLLANDE LAGOTTO STORAGE DISEASE:

SKK angående DNA-test 26 maj, 2014


Sedan en tid tillbaka kan man testa för Lagotto Storage Disease vid Helsingfors Universitet. SKK kan i nuläget inte rekommendera testet eftersom valideringen och den vetenskapliga publikationen ännu inte är klar, vilket gör tillförlitligheten och värdet av testet svårt att utvärdera. Däremot, om man väljer att testa och provsvaret blir anlagsbärare eller affekterad måste man, i enlighet med såväl SKK som djurskyddslagstiftningen, ta hänsyn till resultatet. Anlagsbärare får endast paras med normal/fri individ, affekterad får ej användas i avel. När det gäller resultatet normal/fri får man själv bedöma tillförlitligheten. 

Vi följer utvecklingen och uppdaterar allt eftersom ny information tillkommer.

 

Nytt ang DNA-test för Lagotto storage disease

7 mars, 2014
Avels- och Hälsokommittén har varit i kontakt med Svenska Kennelklubbens DNA-grupp och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). SKK och SLU tycker att Helsingfors Universitets agerande gällande de provsvar som skickats ut, är ytterst olyckligt och märkligt.
Hundägare som tidigare sänt in blodprov gällande valpataxi (BFJE) har automatiskt gett tillåtelse till fortsatt forskning på blodet. Däremot finns ingen överenskommelse om att universitetet får delge ägaren diverse testsvar, på nya DNA-test som blodprovet använts till, utan att ägaren gett sitt samtycke. På inrådan av SLU kommer AHK att kontakta Helsingfors Universitet och påtala olämpligheten i deras förfarande.

SLU har varit i kontakt med forskare på Berns Universitet, som är relativt säkra på att de hittat genen för LSD. Forskarna menar att sjukdomen nedärvs autosomalt enkelt recessivt med 100 % penetrans, dvs hund med dubbla anlag (affekterad) utvecklar LSD. Innan testet är vetenskapligt publicerat, vilket kan ta ett par månader, kan det inte erbjudas kommersiellt.

Forskarna kommer enligt utsago inte att söka patent på den gen de funnit, vilket innebär att fler laboratorium kommer kunna erbjuda testet – däribland troligen SLU.

Så länge testet inte är vetenskapligt publicerat är det enligt SKKs DNA-grupp upp till varje uppfödare om man vill ta hänsyn till nu utskickade provsvar eller inte. Detta gäller om hunden är fri från anlaget (normal) eller anlagsbärare (carrier). Affekterad (affected) individ får däremot inte användas i avel.

Informationen om LSD uppdateras, när ny fakta tillkommer.

 

Lagotto Storage Disease

11 februari, 2014


Forskare i Finland och Schweiz tror sig ha hittat mutationen för Lagotto Storage Disease. Man har använt tidigare insamlade prover från 1300 lagotto och funnit att 11% av hundarna är anlagsbärare och 1% är affekterade. Resultaten från DNA-testet för sjukdomen har sänts ut till lagottoägare som tidigare testat sina hundar för valpataxi (BFJE) hos vissa laboratorier. Testresultaten redovisar om hunden är fri från anlaget (normal), anlagsbärare (carrier) eller affekterad (affected). Se information om enkel recessiv nedärvning HÄR.

SLRKs AHK har varit i kontakt med Svenska Kennelklubbens DNA-grupp, som kommer att ta upp Lagotto Storage Disease och gentestet till diskussion vid sitt möte i mitten av februari 2014. Därefter kommer SLRK/AHK att uppdatera med den senaste informationen.

 

Uppdaterad 2018-11-20 av Jonas Bygdén