!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ögon

Ögonsjukdomar
Resultat av ögonundersökningar registreras centralt för samtliga raser. För officiellt undersökningsresultat krävs att hunden är id-märkt. Endast veterinärer med speciell kompetens får utföra en ögonlysning. Läs mer om ögonsjukdomar på SKKs hemsida HÄR.

 

Avelsrekommendationer
SLRK förespråkar att alla avelsdjur vid parningstillfället ska ha ett ögonintyg, ej äldre än ett år.

Ögonbidrag

För att kartlägga spridningen av PRA och andra ärftliga ögondiagnoser som ger synpåverkan ger SLRK ett bidrag på 200 SEK till de som ögonlyser sin Lagotto när den är äldre än 7 år.

Bidraget betalas ut efter att du skickat in en kopia på ögonlysningsprotokollet tillsammans med ett kontonummer för ersättningen. Skicka protokollet till: sekreterare@lagottoklubben.se

Hundar med PRA får inte användas i avel. Inte heller deras eventuella avkomma. Föräldrar till hund drabbad av PRA är anlagsbärare och får inte heller användas vidare i avel.

Icke ärftlig katarakt är inget avelshinder. Hundar med ärftlig total katarakt och bakre polär katarakt ska inte användas i avel. Hundar med främre Y-sömskatarakt kan användas i avel, parning bör ske med fri individ. Hundar med diagnos där ärftlighet för närvarande inte kan bedömas bör undersökas på nytt, inom 6-12 månader, innan de används, för att om möjligt få en säkrare diagnos. Direktiv från ögonlysande veterinär bör följas.

Avels-och hälsokommitténs fokus
I bevakningen av våra hundars ögonhälsa ligger just nu störst fokus på de fall av PRA som har dykt upp, i Sverige och utomlands. Detta då PRA är en ögonsjukdom som leder till blindhet och därmed orsakar besvär för hunden.

AHK har träffat en överenskommelse med SLU som kommer bistå klubben i arbetet med att ta fram ett DNA-test för PRA hos Lagotto Romagnolo. Ett första steg är insamling av blod från de individer som diagnostiserats med PRA, deras föräldrar samt syskon till drabbade individer.

SLU bekostar blodprovet och kostnaden faktureras direkt från veterinär till SLU. AHK kommer i möjligaste mån kontakta ägarna till de hundar som behöver lämna blodprov. Eftersom alla hundars ägare inte finns registrerade hos SKK, vädjar vi till berörda uppfödare – Hjälp oss att få fram ägaruppgifter till drabbade individer samt deras syskon och mejla det till oss på avel@lagottoklubben.se


Lämna blodprov till SLU
Ersättning för blodprovstagning utgår från SLU till veterinären med 300 kr. Proven ska märkas "PRA Lagotto" för att ersättning ska utgå.

Så här går du tillväga för att kostnadsfritt lämna blodprov till SLU:
  1. Beställ tid hos veterinär för blodprovstagning och säg till att det gäller blodprov till SLU.

  1. Medtag följande BLANKETT

Ange projektnamn: ”Lagotto Romagnolo – PRA” på blanketterna.

Saknar ni tillgång till skrivare eller vill ha mer information; kontakta AHK på avel@lagottoklubben.se

 

Allmän information PRA
PRA (Progressiv retinal atrofi) är en fortskridande ärftlig näthinnesjukdom som förekommer i många raser. Tidiga och sena former finns. De tidiga ger symptom hos valpar/unghundar. De sena ger symptom hos vuxna hundar. Debutålder varierar mellan- och inom raser. Förutom rasspecifika hälsoprogram finns, vid autosomal recessiv arvsgång, generell rekommendation mot avel med anlagsbärare för PRA, det vill säga djur med PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad avkomma.

PRA kan vara många olika sjukdomar i näthinnan (retina). Antingen så bildas inte näthinna som den ska från början (dysplasi) eller så är det ett fel på ämnesomsättningen så att avfallsprodukter ej tas om hand som de ska. I båda fallen blir näthinnan tunnare (atrofi) och synen successivt sämre. Första symtomet brukar vara nedsatt syn i mörker. På något eller några år blir djuret helt blint. Ägaren märker då ofta att pupillen är större och har en annorlunda glans/färg. En hund har stor förmåga att anpassa sig till dålig syn och visar inte alltid så tydligt att den blivit blind. Vid vilken ålder symptom och blindhet uppträder varierar mycket mellan de olika delformerna av PRA.

Sjukdomen gör inte ont. I vissa fall kan näthinneatrofi leda till att det utvecklas en gråstarr. Näthinnan syns inte (är genomskinlig) så vid en undersökning letar man efter sekundära förändringar i ögonbotten som ökad reflex, grådaskiga färger och tunnare kärl. I mycket tidiga stadier av PRA kan det vara svårt att ställa en säker diagnos vid ögonlysning. Man kan då göra ett ERG eller vänta några månader och göra en ny ögonlysning. ERG är en undersökningsmetod där man mäter syncellernas elektriska svar på ljus. Denna undersökning görs på Veterinärhögskolan i Uppsala och görs under narkos. Med ERG kan man ofta säkerställa diagnosen PRA i ett tidigt stadium.

PRA hos Lagotto
Målet är att få ett DNA-test för PRA hos Lagotto Romagnolo. För PRA-forskningen hos Lagotto Romagnolo, har det så här långt samlats in blod från hundar som fått diagnosen PRA samt även den drabbade hundens föräldrar i de fall de varit i livet. Detta för att hitta en sk. familje-trio, där båda föräldrarna är friska bärare (heterozygoter) och avkomman är sjuk/affekterad (homozygot för den sjukdomsorsakande genvarianten). Om sjukdomen är autosomal recessiv finns möjlighet att identifiera den sjukdomsorsakande genvarianten genom sekvensering.

De PRA-fall som upptäckts så här långt har, förutom i ett fall, varit hundar i relativt hög ålder. Detta innebär att en eller båda föräldrarna inte längre varit i livet. Tyvärr var fallet så även med ena föräldern till den något yngre affekterade hunden. Eftersom det så här långt rör sig om så få drabbade individer, önskar SLU fr o m nu även få in blodprov från syskon till drabbade individer.

För att vi ska kunna hitta alla syskon till drabbade individer, behöver vi hjälp av framför allt er uppfödare. Hjälp oss att sprida informationen samt se till att aktuella hundar lämnar blodprov till forskningen! Provtagningen bekostas av SLU och faktureras direkt från veterinären (se ovan). Hundägaren behöver därav inte ligga ute med några pengar.


Har din hund fått en ögondiagnos?
Om du får en ögondiagnos som veterinären säger behöver följas upp alternativt kan innebära avelsrestriktion, kontakta klubben på ogonhalsa@lagottoklubben.se eller via formuläret nedan.

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Dokument

Information agående PRA 13 feb 2018.pdf 2018-02-13

Uppdaterad 2018-12-08

https://goo.gl/forms/bzCTF5XqQ1hY5ade2