!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höftledsdysplasi (HD)

Vad är HD?
(Utdrag från SKK)
HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser.

Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Detta innebär bl.a. att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD. Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD. Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen.

Gradering av höftledsstatus sker enligt normer fastställda av Fédération Cynologique Internationale (FCI). Normerna bygger på dels passform mellan höftledskula och höftledsskål, dels på djupet av skålen dvs. hur djupt höftledskulan ligger inne i skålen.

Lederna graderas i 5 grupper:
A  normala höftleder
B  normala höftleder
C  lindrig dysplasi
D  måttlig dysplasi
E  höggradig dysplasi

Det är omöjligt att enbart med hjälp av en röntgenbild kunna utläsa om en hund har besvär av sin HD. Det finns hundar som är halta och visar andra tecken på smärta trots att de bara har en lindrig dysplasi, medan enstaka hundar med kraftig dysplasi uppträder helt symptomfria. Generellt sett har små hundar mindre problem av höftledsdysplasi än större och tyngre hundar.

HD kan förr eller senare ge upphov till förslitning av brosket i höftleden. Broskförslitningen kan inte ses på röntgenbilden men i de fall benpålagringar uppkommer kan dessa urskiljas på en röntgenbild. Pålagringarna ökar i regel med åldern och leder ibland till att höftleden blir helt deformerad hos den gamla hunden.


Hälsoprogram för HD på nivå 2
I SKK/AK protokoll nr 4-2017, slås följande fast:
§ 106 Föregående protokoll
"På föregående möte behandlades ett större antal ansökningar från ras- och specialklubbar om förändringar i respektive hälsoprogram. AK behandlade en inkommen ansökan från Lagotto Romagnolo klubben avseende hälsoprogram för HD på nivå 2. Rasklubben redovisade ett sjunkande antal röntgade individer samtidigt som målet i avelsstrategin är att 60 % av individerna ska röntgas.  Ett hälsoprogram för HD på nivå 2 skulle även vara i linje med hemlandets rekommendationer för avelsdjur.
AK beslutade att bifalla klubbens ansökan och införa hälsoprogram för HD på nivå 2 för Lagotto Romagnolo från och med 2018-01-01. Det innebär registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. Resultat ska föreligga före parning."

Så från 2018-01-01 ingår Lagotto i hälsoprogram för HD på nivå 2, vilket innebär att föräldrarna behöver ha känd officiell HD-status innan parning.


HD-index
Från och med 2018-01-01 så finns avelsverktyget HD-index tillgängligt för Lagotto, som ett led för att förbättra avelsarbetet. Mer om HD-index kan du läsa HÄR.


Stjärnmarkering
Som ett led i strävan att förbättra HD-hälsan i rasen har klubben bestämt att stjärnmärka de uppfödare på vår uppfödarlista, som når upp till vårt mål i RAS, 60% röntgade avkommor. OBS! Stjärnmarkeringen visar inte att någon uppfödare har friskare hundar än en annan, den visar enbart vilka uppfödare som har minst 60 % av avkommorna röntgade. Att kolla upp hälsan på föräldradjur/tidigare avkomma för en specifik uppfödare är varje valpköpares uppgift.

https://goo.gl/forms/bzCTF5XqQ1hY5ade2