!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Höftledsdysplasi – HD

 

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser.

Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö,
arvsgången är komplex (kvantitativ). Detta innebär bl.a. att även hundar med
normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD.
Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD. Sannolikheten att en individ lämnar avkomma med normala höfter ökar därför, om syskon/föräldrar och närbesläktade individer med normala höfter ökar. Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen.

Sannolikheten att en individ lämnar avkomma med normala höfter ökar därför om syskon/föräldrar/närbesläktade individer med normala höfter ökar.
Den relativt stora roll som yttre påverkan har, gör att man ska ta det lugnt med den växande valpen/unghunden. Häftig lek, motion, pinn- och bollkastning osv. är inget en valp ska utsättas för, då belastning påverkar skelettutvecklingen negativt.


Gradering av höftledsstatus sker enligt normer fastställda av Fédération
Cynologique Internationale (FCI). Normerna bygger på dels passform mellan
höftledskula och höftledsskål, dels på djupet av skålen dvs. hur djupt höftledskulan ligger inne i skålen.

Lederna graderas i 5 grupper:
Grad A – Normala höftleder
Grad B – Normala höftleder
Grad C – Lindrig dysplasi
Grad D – Måttlig dysplasi
Grad E – Höggradig dysplasi

Det är omöjligt att enbart med hjälp av en röntgenbild kunna utläsa om en hund har besvär av sin HD. Det finns hundar som är halta och visar andra tecken på smärta trots att de bara har en lindrig dysplasi, medan enstaka hundar med kraftig dysplasi uppträder helt symptomfria. Generellt sett har små hundar mindre problem av höftledsdysplasi än större och tyngre hundar.

HD kan förr eller senare ge upphov till förslitning av brosket i höftleden. Broskförslitningen kan inte ses på röntgenbilden men i de fall benpålagringar uppkommer kan dessa urskiljas på en röntgenbild. Pålagringarna ökar i regel med åldern och leder ibland till att höftleden blir helt deformerad hos den gamla hunden.

I januari 2018 införs index för HD för Lagotto, som ett led för att förbättra avelsarbetet. Mer om detta kan man läsa här.

Från 2018-01-01 ingår Lagotto i hälsoprogram för hd nivå 2.

SKKs avelskommitté (AK) beslutar om Hälsoprogram för HD på nivå 2.

I SKK/AK protokoll nr 4-2017, slås följande fast:
§ 106 Föregående protokoll
"På föregående möte behandlades ett större antal ansökningar från ras- och
specialklubbar om förändringar i respektive hälsoprogram. AK behandlade en inkommen ansökan från Lagotto Romagnoloklubben avseende hälsoprogram för HD på nivå 2. Rasklubben redovisade ett sjunkande antal röntgade individer samtidigt som målet i avelsstrategin är att 60 % av individerna ska röntgas.  Ett hälsoprogram för HD på nivå 2 skulle även vara i linje med hemlandets rekommendationer för avelsdjur.
AK beslutade att bifalla klubbens ansökan och införa hälsoprogram för HD på nivå 2 för lagotto romagnolo från och med 2018-01-01. Det innebär registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. Resultat ska föreligga före parning."

Som ett led i strävan att förbättra hälsan i rasen har klubben bestämt att stjärnmärka de uppfödare på vår uppfödarlista, som når upp till vårt mål i RAS, 60% röntgade avkommor.