!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avel & Hälsa


SLRKs avelsrekommendationer.

Avelsrekommendationer är framtagna i samråd med SLRKs medlemmar. De ligger även till grund för formuleringarna i RAS, som ska vara det vägledande dokumentet för alla uppfödare.

 

HÖFTLEDSSTATUS (HD)

Rekommendation: I avel endast använda HD-fria avelsdjur (HD A eller B).

 

ÖGON

Rekommendation: Hundar i avel ska vid parningstillfället ha ett ögonintyg, ej äldre än ett år.

 

PRA – Progressiv Retinal Atrofi

Hundar med PRA får inte användas i avel. Inte heller deras eventuella avkomma. Föräldrar till hund drabbad av PRA är anlagsbärare och får inte heller användas vidare i avel.

 

KATARAKT

Icke ärftlig katarakt är inget avelshinder. Hundar med ärftlig total katarakt och bakre polär katarakt ska inte användas i avel. Hundar med främre Y-sömskatarakt kan användas i avel, parning bör ske med fri individ. Hundar med diagnos där ärftlighet för närvarande inte kan bedömas bör undersökas på nytt, inom 6-12 månader, innan de används, för att om möjligt få en säkrare diagnos. Direktiv från ögonlysande veterinär bör följas.

 

ÅLDER VID PARNING

Rekommendation: Vid parningstillfället bör hanen vara minst 18 månader och tiken bör vara minst 2 år gammal.

 

UTSTÄLLNINGSMERIT

Rekommendation: Föräldradjuren ska, innan parning, ha tilldelats lägst Very Good (alt. 2:a pris) vid kvalitetsbedömning på officiell utställning.
HANHUNDS- OCH TIKANVÄNDNING
Rekommendation: Hanhund bör under sin livstid inte lämna fler än tio kullar. Tik bör under sin livstid inte ha fler än tre kullar. Gäller i Sverige.

 

INAVELSGRAD

Rekommendation: Inavelsgraden i en enskild kombination bör inte överskrida SKKs rekommendation på 6,25%. Att bibehålla en genomsnittlig inavelsgrad på maximalt 2% är det nuvarande målet i RAS.

 

Senaste nytt från Avels- och Hälsokommittén

 • Sammanställning av BPH resultat för Lagotto Romagnolo 25 september, 2015

  SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att hitta verktyg för klubbarnas praktiska användning av BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. KHM har, som en del i det arbetet, beslutat att samtliga raser med fler än 200 beskrivna hundar ska få en sammanställning av rasens BPH gjord av Curt Blixt, Åsa Lindholm samt undertecknad. En s k 200-analys för lagotto romagnolo finns nu tillgänglig, läs mer HÄR.

 • Uppdatering om Progressiv Retinal Atrofi (PRA) 22 september, 2015

  Information från SLU och SLRKs AHK gällande nuläget/forskningen kring PRA (Progressiv Retinal Atrofi) hos Lagotto Romagnolo

  För PRA-forskningen hos Lagotto Romagnolo, har det så här långt samlats in blod från hundar som fått diagnosen PRA samt även den drabbade hundens föräldrar i de fall de varit i livet. Detta för att hitta en sk. familje-trio, där båda föräldrarna är friska bärare (heterozygoter) och avkomman är sjuk/affekterad (homozygot för den sjukdomsorsakande genvarianten). Om sjukdomen är autosomal recessiv finns möjlighet att identifiera den sjukdomsorsakande genvarianten genom sekvensering.

  De PRA-fall som upptäckts så här långt har, förutom i ett fall, varit hundar i relativt hög ålder. Detta innebär att en eller båda föräldrarna inte längre varit i livet. Tyvärr var fallet så även med ena föräldern till den något yngre affekterade hunden.

  Tekniken har utvecklats väldigt mycket de senaste åren och det är idag möjligt att sekvensera och kartlägga en individs hela arvsmassa. SKK/AGRIA’s forskningsfond har genom sin finansiering bidragit till att SLU nu kan använda sig av denna teknik i hundforskningen.

  Eftersom det så här långt rör sig om så få drabbade individer, önskar SLU fr o m nu även få in blodprov från syskon till drabbade individer.

  För att vi ska kunna hitta alla syskon till drabbade individer, behöver vi hjälp av framför allt er uppfödare. Hjälp oss att sprida informationen samt se till att aktuella hundar lämnar blodprov till forskningen! Provtagningen bekostas av SLU och faktureras direkt från veterinären. Hundägaren behöver därav inte ligga ute med några pengar.

  Så här går du tillväga för att kostnadsfritt lämna blodprov till SLU:

  • Beställ tid hos veterinär för blodprovstagning och säg till att det gäller blodprov till SLU.
  • Medtag blanketter som du hittar här på länk;

  https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/hundgenetikgruppen/blanketter-och-info/blanketter/

  Ange projektnamn: ”Lagotto Romagnolo – PRA” på blanketterna.

 • Bidrag vid ögonlysning av hund över 7 år! 10 april, 2015

  För att kartlägga spridningen av PRA och andra ärftliga ögondiagnoser som ger synpåverkan, har styrelsen beslutat ge ett bidrag på 200 SEK till de som ögonlyser äldre hundar. Bidrag betalas för ögonlysning av hund som är äldre än 7 år.

  Bidraget betalas ut efter att du skickat in en kopia på ögonlysningsprotokollet tillsammans med ett kontonummer som vi kan sätta in ersättningen på. Vi motser helst kontakt via sekreterare@lagottoklubben.se.

 • Rasdata 16 februari, 2017

  Nu är Rasdata uppdaterat med uppgifter
  t.o.m 16 februari 2017.
  http://www.rasdata.nu/lagotto/

 • I januari 2018 införs index för HD för Lagotto, som ett led för att förbättra avelsarbetet. Mer om detta kan man läsa här.