!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avel & Hälsa

Som rasklubb ska SLRK följa SKKs riktlinjer för avelsarbete. Uppdraget som en rasklubb har är att väcka intresse för och främja avel och uppfödning av såväl fysiskt som mentalt sunda, funktionsmässigt och exteriört fullgoda rashundar. RAS (rasspecifika avelsstrategier) är en handlingsplan för aveln inom en ras och tillämpning av SKKs avelspolicy, arbetet med RAS ska alltid baseras på god kunskap gällande hälsoprogram och djurskyddslagen.

SLRKs styrelse utser en kommitté med de kompetenser som den anser behövs för arbetet med avelsfrågorna och RAS.

Kortfattat så ska Avels- och hälsokommittén (AHK) enligt arbetsordningen:

  • Sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler.
  • Fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor.
  • Anordna avelskonferenser i de fall klubben har möjlighet att ansöka om bidrag.
  • Skaffa sig god kunskap om grundläggande rasinformation och i arbetet använda SKKs Avelsdata eller annan programvara, försäkringsstatistik, hälsoenkäter etc.
  • Fortlöpande studera rasens utveckling såväl nationellt som internationellt.
  • Ansvara för arbetet med revidering av RAS och dess förankring bland medlemmarna innan gällande version löper ut, normalt vart femte år.
  • Årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bland annat arbetet med RAS samt verksamhetsplan.
  • I samband med årsmöte redogöra för arbetet med avelsfrågorna/RAS.
  • Kommittéledamöterna ska särskilt beakta de etiska riktlinjer som klubben har och bedriva arbetet i enlighet med dem.

Vi i AHK vill gärna höra medlemmarnas tankar och idéer kring avelsfrågor och uppmanar att ta kontakt med oss via mejl för att framföra åsikter eller ställa frågor.

AHK är också beroende av medlemmar för att få in information om hälsotillstånd eller sjukdomar som uppkommer men som inte registreras centralt. Hör gärna av er en gång för mycket än en gång för lite.

Kontakt:
avel@lagottoklubben.se

https://goo.gl/forms/bzCTF5XqQ1hY5ade2